Certyfikat niekwalifikowany dla Aptek

Na przełomie listopada i grudnia br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) uruchamia produkcyjnie Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), którego głównym celem jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi. Jedną z funkcjonalności systemu jest przesyłanie komunikatów podpisanych za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego zgodnego z wymogami CSIOZ.

Wystarczy pobrać wniosek (zapisać na swoim komputerze) wypełnić i wysłać na adres e-mail podany we wniosku.

LINK DO WNIOSKU

UWAGA: aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL niezbędne będzie posiadanie przez osobę reprezentującą podmiot, składającą wniosek, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym.

Podpis elektroniczny w Ostrowcu Świętokrzyskim – Certyfikat kwalifikowany

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYROBIENIA PODPISY ELEKTRONICZNEGO

Potrzebne dokumenty:

Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta
  1. Ważny dowód osobisty lub paszport.
  2. Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).

 

Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji

Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu uniwersalnego, należy przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:

  1. Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
  2. Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje „we własnym imieniu”, „jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, „w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, czy „jako organ władzy publicznej”), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.
  3. Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem – pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.